Aktualności

2018.01.04 Opracowanie Technologii

 

Projekt pt. „Opracowanie technologii wytwarzania żeliwa ze sterowaną morfologią grafitu i jej aplikacja do produkcji odlewów osiągających ponadstandardowe właściwości technologiczne, użytkowe i eksploatacyjne”.

 

Celem Projektu jest opracowanie w ramach zaawansowanych badań przemysłowych oraz prac

rozwojowych przy współudziale Wydziału Odlewnictwa AGH (wybrany zgodnie z zasadą konkurencyjności Podwykonawca), a następnie dokonanie wdrożenia (poprzez poszerzenie asortymentu Wnioskodawcy o ulepszone produkty) innowacyjnej technologii wytwarzania żeliwa, w którego strukturze występują obok siebie różne postaci grafitu: np. kulkowa i zwarta, zwarta i płatkowa oraz umożliwiającej uzyskiwanie założonych proporcji poszczególnych postaci grafitu. W rezultacie powstanie nowa rodzina produktów żeliwnych. Cel ten będzie osiągany na drodze dobierania składu chemicznego żeliwa oraz ilości i sposobu wprowadzania dodatków zmieniających postać w pozapiecowej obróbce metalu.

 

Efektem opisywanego Projektu będą rozwiązania prowadzące w szczególności do zmniejszenia materiałochłonności i energochłonności procesów odlewniczych poprzez redukcję masy odlewów o 10 - 15%. Dodatkowo wpłynie to na zmniejszenie ilość emisji zanieczyszczeń związanej z transportem surowców (mniejsze ich wykorzystanie do takiej samej ilości wyrobów gotowych) i transportem wyrobów gotowych (jeden transport będzie wstanie przewieźć większą ilość sztuk). Ponadto wydłużenie żywotności form stosowanych w odlewni (z 1500 do 2500 zalań) spowoduje redukcję obciążenia dla środowiska wynikającą z częstszej ich wymiany. Zwiększenie obrabialności odlewów wpłynie także na wydłużenie cyklu życia obrabiarek CNC.

 

Koszty kwalifikowane projektu: 5 714 687.72 PLN           Dofinansowanie z EFRR: 3 820 389.01 PLN