Ochrona środowiska stanowi integralną część systemu prawnego i wywiera coraz większy wpływ na nasze życie. Dbałość o środowisko naturalne jest moralnym obowiązkiem wobec przyszłych pokoleń.

Udokumentowaniem troski firmy o środowisko naturalne jest wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodnego z normą PN – EN ISO 14001:2015, potwierdzonego certyfikatem ISO 14001.

Świadomość Zarządu i pracowników, nadzorowanie i monitorowanie wpływu na środowisko, realizowane cele środowiskowe gwarantują, że rozwój przedsiębiorstwa odbywa się z poszanowaniem środowiska naturalnego.

 

 

 ekologia - odlewnia żeliwa fansuld, odlewnia usługowa, fansuld foundry

 

Firma zobowiązuje się do przestrzegania wymagań prawnych i innych wymagań
dotyczących ochrony środowiska związanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą na wszystkich etapach powstawania wyrobu poprzez:
  redukcję emisji do powietrza zanieczyszczeń z procesów technologicznych
  racjonalną gospodarkę wodno – ściekową
  ograniczenie emisji hałasu do środowiska
  zmniejszenie ilości odpadów
  racjonalną gospodarkę energią i surowcami
  optymalizowanie zużycia wody