Przetwarzanie danych osobowych – informacja dla Kontrahentów i pracowników kontrahentów

 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp.j. J. Postuła, R. Rudziński, R. Postuła, 26-200 Końskie, ul. Zielona 22 (dalej zwana także: „Spółką”).
 2. W Spółce nie został wyznaczony Inspektor Danych Osobowych, ale w przypadku konieczności kontaktu w sprawie danych osobowych prosimy o mail na adres: daneosobowe@fansuld.pl
 3. Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe z uwagi na konieczność:

a) wykonania zawartej z Panią/Panem umowy (może to być umowa o świadczenie usług, umowa sprzedaży towaru itp.), lub

b) wykonania przez Spółkę ciążącego na niej obowiązku prawnego m.in. z zakresu prawa podatkowego, rachunkowego, ubezpieczeń społecznych itp., lub

c) zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Spółki poprzez m.in. odnotowanie Pani/Pana danych w sytuacji wejścia na teren Spółki  jak również zarejestrowanie Pani/Pana wizerunku przez stosowany przez Spółkę monitoring terenu, obiektów oraz osób, lub

d) podjęcia z Panią/Panem kontaktu w celu przedstawienia informacji o aktualnej ofercie Spółki lub wydarzeniach mających miejsce w działalności Spółki lub rozpatrzenia Pani/ Pana reklamacji lub wysyłki towaru nabytego przez Pani/ Pana u dystrybutorów Spółki lub w celu realizacji umowy zawartej z podmiotem w imieniu którego Pani/Pan działa, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego  interesu Spółki lub

e)  na podstawie Pani/Pana zgody, o ile taka została udzielona, wówczas treść zgody określa zakres i cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na tej podstawie

- art. 6 ust. 1 lit. a, b, c lub f, jak również art. 9  ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE  L 119/1)

 1. Spółka co do zasady nie udostępnia danych osobowych. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie osobom upoważnionym tj. pracownikom i współpracownikom Spółki, a także firmom pośredniczącym, jednak wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu realizacji umowy/zamówienia/zlecenia (np. firmom transportowym, kurierskim, ubezpieczycielom, bankom, kancelariom prawnym, świadczącym usługi z zakresu ochrony osób i mienia, IT, medycyny pracy, obsługi marketingowej) oraz podmiotom, z którymi Spółka ma zawartą umowę w celu jej realizacji, zgodnie z przepisami prawa o realizacji uzasadnionego interesu Spółki. Spółka może przekazać Pana/Pani dane osobowe na zgodne z prawem żądanie organów publicznych.
 2. W przypadku gdy wyrazi Pani/Pan stosowną zgodę Pani/Pana dane osobowe mogą zostać także przekazane podmiotom w celach marketingowych określonych w treści zgody.
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres, w którym będą realizowane łączące nas umowy lub współpraca, jak również po zakończeniu umowy/współpracy przez czas jaki wymagają tego lub umożliwiają to przepisy prawa, w tym podatkowego, rachunkowego, w określonych sytuacjach ubezpieczeń społecznych, jak również przez okres, w którym może powstać konieczność realizacji ewentualnych roszczeń, zabezpieczenia praw itp. 
 4. W przypadku,  w którym udzieliła  Pani/Pan zgody, przetwarzanie danych osobowych  odbywa się nie dłużej niż  do czasu odwołania tej zgody.
 5. W każdym przypadku podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale brak podania danych osobowych uniemożliwi wykonanie celu z powodu którego dane te są przez Panią/ Pana udostępniane. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych lub sprzeciw może uniemożliwić zawarcie i wykonanie umowy, wystawienie faktury, wstęp Pani/Panu na teren  Spółki, wywiązanie się przez Spółkę z przewidzianych prawem obowiązków  w tym z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości itp.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Spółki dostępu do danych dotyczących Pani/Pana, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę niezgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.  
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą  podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu  w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 10. W przypadku danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, Pana/Pani dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail mogą pochodzić od: Pani/Pana pracodawcy, strony umowy zawartej z Odlewnią Żeliwa FANSULD Sp.j. J. Postuła, R. Rudziński, R. Postuła, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa.
 11. We wszystkich przypadkach wymaganych dla wykonania umowy/zamówienia/zlecenia i zgodności z obowiązującym prawem, gdy Pani/Pan dostarczają Odlewni Żeliwa FANSULD Sp.j. J. Postuła, R. Rudziński, R. Postuła dane osobowe swoich pracowników lub osób współpracujących, są Pani/Pan zobowiązani zapewnić, że zostali oni należycie poinformowani i udzielili stosownych zgód, jeśli były wymagane zgodnie z prawem.