Odlewnia Żeliwa „FANSULD” realizuje Projekt pt. „ROZBUDOWA INFARSTRUKTURY PRODUKCYJNEJ ODLEWNI „FANSULD”, POPRZEZ WDROŻENIE NOWEJ METODY PRODUKCJI (INNOWACJA PROCESOWA), W CELU OSIĄGNIĘCIA ZDOLNOŚCI DO WYTWARZANIA ZAAWANSOWANYCH KONSTRUKCYJNIE ODLEWÓW Z WYSOKOJAKOŚCIOWEGO ŻELIWA”

Projekt jest zgodny z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami województwa świętokrzyskiego określonymi w dokumencie strategicznym pn. „Strategii Badań i Innowacyjności (RIS3)” i wpisuje się w Regionalną Inteligentną Specjalizację województwa świętokrzyskiego (RIS) Przemysł metalowo-odlewniczy, podobszar odlewnictwo metali zgodnie z załącznikiem do planu wykonawczego do RIS3 „Uszczegółowienie inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego”. Projekt wpisuje się również w Strategię Krajowej Inteligencji Specjalizacji (KIS), KIS 10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów.

 

Celem Projektu jest uzyskanie przez OŻ „FANSULD” nie posiadanych dotychczas możliwości produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego, o odpowiedzialnych konstrukcjach, spełniających wysokie wymagania wytrzymałościowe i jakościowe.

 

Projekt dotyczy wdrożenia nowej metody produkcji odlewów z żeliwa, opartej o rozwiązanie będące przedmiotem zgłoszenia patentowego. Wdrożenie nowej technologii opracowanej w AGH umożliwi ponadto produkcję odlewów z żeliwa wysokojakościowego o kontrolowanej morfologii grafitu

W efekcie realizacji projektu zostanie zakupiona i uruchomiona nowa linia technologiczna z topialnią indukcyjną, która spowoduje zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego poprzez wdrożenie nowej  metody  produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego.

Planowane do zrealizowania w ramach projektu przedsięwzięcie daje możliwość powstania nowego procesu wytwarzania odlewów z tworzyw (żeliw) nie produkowanych do tej pory przez odlewnię „FANSULD”.

 

Najważniejsze cechy charakterystyczne Projektu:

- Wartość całkowita projektu: 29 286 462,42 PLN

- Wkład Funduszy Europejskich: 10000000 PLN

 

 

 

Projekt pt. „Opracowanie technologii wytwarzania żeliwa ze sterowaną morfologią grafitu i jej aplikacja do produkcji odlewów osiągających ponadstandardowe właściwości technologiczne, użytkowe i eksploatacyjne”.

 

Celem Projektu jest opracowanie w ramach zaawansowanych badań przemysłowych oraz prac

rozwojowych przy współudziale Wydziału Odlewnictwa AGH (wybrany zgodnie z zasadą konkurencyjności Podwykonawca), a następnie dokonanie wdrożenia (poprzez poszerzenie asortymentu Wnioskodawcy o ulepszone produkty) innowacyjnej technologii wytwarzania żeliwa, w którego strukturze występują obok siebie różne postaci grafitu: np. kulkowa i zwarta, zwarta i płatkowa oraz umożliwiającej uzyskiwanie założonych proporcji poszczególnych postaci grafitu. W rezultacie powstanie nowa rodzina produktów żeliwnych. Cel ten będzie osiągany na drodze dobierania składu chemicznego żeliwa oraz ilości i sposobu wprowadzania dodatków zmieniających postać w pozapiecowej obróbce metalu.

 

Efektem opisywanego Projektu będą rozwiązania prowadzące w szczególności do zmniejszenia materiałochłonności i energochłonności procesów odlewniczych poprzez redukcję masy odlewów o 10 - 15%. Dodatkowo wpłynie to na zmniejszenie ilość emisji zanieczyszczeń związanej z transportem surowców (mniejsze ich wykorzystanie do takiej samej ilości wyrobów gotowych) i transportem wyrobów gotowych (jeden transport będzie wstanie przewieźć większą ilość sztuk). Ponadto wydłużenie żywotności form stosowanych w odlewni (z 1500 do 2500 zalań) spowoduje redukcję obciążenia dla środowiska wynikającą z częstszej ich wymiany. Zwiększenie obrabialności odlewów wpłynie także na wydłużenie cyklu życia obrabiarek CNC.

 

Koszty kwalifikowane projektu: 5 714 687.72 PLN           Dofinansowanie z EFRR: 3 820 389.01 PLN

 

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI 


PROJEKT NR: UDA-POIG.04.04.00-26-010/09-00 

ODLEWNIA ŻELIWA „FANSULD” Spółka jawna
Jacek Postuła, Ryszard Rudziński, Rafał Postuła 
26-200 Końskie, ul. Zielona 22 

Projekt o nazwie: 
„Budowa i uruchomienie nowoczesnej, zautomatyzowanej linii wytwarzania drogowych odlewów żeliwnych nowej generacji” 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 
Priorytet 4 – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 4.4 – Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 

Całkowity koszt realizacji projektu: 17 287 400 PLN 
Wielkość dofinansowania: 8 451 000 PLN 
Okres realizacji projektu: styczeń 2010 – grudzień 2011 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

INFORMACJA O PROJEKCIE 

W dniu 24 września 2010 roku spółka ODLEWNIA ŻELIWA „FANSULD” Sp. j. podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Umowę Nr UDA-POIG.04.04.00-26-010/09-00 o dofinansowanie Projektu pn.: „Budowa i uruchomienie nowoczesnej, zautomatyzowanej linii wytwarzania drogowych odlewów żeliwnych nowej generacji”. 
Projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Działania 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym i 4 Osi Priorytetowej – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 

Osiągnięto główne cele projektu, w skład których wchodziły: 

  1. Uruchomienie nowoczesnej, zautomatyzowanej linii produkcyjnej pozwalającej na produkcję drogowych odlewów żeliwnych nowej generacji, w skład której wchodzi:
    • automatyczna linia formierska wyposażona w automat do formowania bezskrzynkowego najnowszej generacji oraz stanowisko wybijania odlewów,
    • Stacja Przerobu Mas wyposażona w najnowocześniejsze dostępne obecnie na rynku światowym urządzenia do przygotowania masy formierskiej,
    • system odpylania zapewniający najwyższą skuteczność oczyszczania odciąganych gazów.
  2. Poprawa jakości odlewów oraz ograniczenie kosztów ich wytwarzania poprzez automatyzację procesu formowania i przygotowania masy formierskiej.
  3. Zmniejszenie materiałochłonności i pracochłonności procesu wytwarzania odlewów, ograniczenie negatywnego wpływu odlewni na środowisko naturalne.


INFORMACJA O PROJEKCIE (pdf) 

 

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka znajdują się na stronie internetowej:

www.poig.gov.pl